NATJEČAJI

Zasnivanje radnog odnosa


datum objave: 1. rujna 2021.

status natječaja: aktivan do 9. rujna 2021.

NATJEČAJ KUHAR/ICA

puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme

 

 

 


 

 

 

 

datum objave: 14. rujna 2020.

status natječaja: aktivan do 22. rujna 2020. (istekao)

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

U PRODUŽENOM BORAVKU

 

 


 

datum objave: 14. rujna 2020.

status natječaja: aktivan do 22. rujna 2020. (istekao)

 

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU

INFORMATIKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


datum objave: 27. svibnja 2020.

status natječaja: istekao 4. lipnja 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine, Školska 10, Križ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 – učitelj tjelesne i zdravstvene kulture– na neodređeno, nepuno radno vrijeme (22 sata), jedan (1) djelatnik

 

Mjesto rada: Školska 10, Križ

Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i članku 23. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19.)

Prilozi/dokumentacija koju je kandidat obvezan priložiti u neovjerenoj preslici, a kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta:

– vlastoručno potpisana prijava/molba

– životopis

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. ,98/19.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod  jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici,  s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.

 

Neovjerene preslike Škola ne vraća kandidatu nakon završetka natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Radnik/ca se prima na posao uz probni rad:

 tri mjeseca za radna mjesta II. vrste za koje je opći uvjet viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

šest mjeseci za radna mjesta I. vrste za koje je opći uvjet visoka stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu Povjerenstvo za procjenu kandidata će obaviti razgovor (intervju) s kandidatom.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za razgovor (intervju), te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) će biti objavljeno na mrežnoj stranici Škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/obavijesti/ minimalno tri dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Milke Trnine Križ, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

OŠ Milke Trnine, Križ

Školska 10, 10 314 Križ

s naznakom „za natječaj – učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/natjecaji-3/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.


OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 27. svibnja 2020.  do 4. lipnja  2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Milke Trnine Križ, za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture, uz suglasnost Školskog odbora, izabran je Bojan Jelenić.

Ravnatelj:

Zlatko Hasan, prof.

 

 

 

 

 

 


 

datum objave: 17. ožujka 2020.

status natječaja: poništen dana 23. ožujka 2020.

                   


 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine, Školska 10, Križ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 – učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (22 sata), jedan (1) djelatnik

 

Mjesto rada: Školska 10, Križ

Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i članku 23. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19.)

Prilozi/dokumentacija koju je kandidat obvezan priložiti u neovjerenoj preslici, a kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta:

– vlastoručno potpisana prijava/molba

– životopis

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. ,98/19.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod  jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici,  s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.

 

Neovjerene preslike Škola ne vraća kandidatu nakon završetka natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Radnik/ca se prima na posao uz probni rad:

 tri mjeseca za radna mjesta II. vrste za koje je opći uvjet viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

šest mjeseci za radna mjesta I. vrste za koje je opći uvjet visoka stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu Povjerenstvo za procjenu kandidata će obaviti razgovor (intervju) s kandidatom.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za razgovor (intervju), te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) će biti objavljeno na mrežnoj stranici Škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/obavijesti/ minimalno tri dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Milke Trnine Križ, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: 

OŠ Milke Trnine, Križ

Školska 10, 10 314 Križ

s naznakom „za natječaj – učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/natjecaji-3/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.
KLASA: 112-01/20-04/1

URBROJ: 238/16-47-01-20-3                                                                                                 

  Ravnatelj :

__________________

                                                                                                /Zlatko Hasan, prof./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datum objave: 27. studenoga 2019.

status natječaja: završio 5. prosinca 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 – učitelj/ica glazbene kulture– na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) djelatnik

Mjesto rada: Školska 10, Križ

Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18) i članku 24. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19)

Prilozi/dokumentacija koju je kandidat obvezan priložiti u neovjerenoj preslici, a kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta:

– vlastoručno potpisana prijava/molba

– životopis

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. ) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod  jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici,  s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.

Neovjerene preslike Škola ne vraća kandidatu nakon završetka natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Radnik/ca se prima na posao uz probni rad:

 tri mjeseca za radna mjesta II. vrste za koje je opći uvjet viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

šest mjeseci za radna mjesta I. vrste za koje je opći uvjet visoka stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu Povjerenstvo za procjenu kandidata će obaviti razgovor (intervju) s kandidatom.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za razgovor (intervju), te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) će biti objavljeno na mrežnoj stranici Škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/obavijesti/ minimalno tri dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Milke Trnine Križ, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: 

OŠ Milke Trnine Križ

Školska 10, 10 314 Križ

s naznakom „za natječaj – učitelj/ica glazbene kulture“

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/natjecaji-3/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.

KLASA: 112-02/19-01/11

URBROJ: 238/16-47-01-19-3

OBAVIJEST KANDIDATIMA NAKON PROVEDENOG NATJEČAJA:


 

datum objave: 28. listopada 2019.

status natječaja: završen

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 – učitelj razredne nastave u produženom boravku– na određeno, puno radno vrijeme, jedan (1) djelatnik

Mjesto rada: Školska 10, Križ

Uvjeti: opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su u članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i u članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19.).

Prilozi/dokumentacija koju je kandidat obvezan priložiti u neovjerenoj preslici, a kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta:

– vlastoručno potpisana prijava/molba

– životopis

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. ) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod  jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici,  s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.

Neovjerene preslike Škola ne vraća kandidatu nakon završetka natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Radnik/ca se prima na posao uz probni rad:

 tri mjeseca za radna mjesta II. vrste za koje je opći uvjet viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

šest mjeseci za radna mjesta I. vrste za koje je opći uvjet visoka stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu Povjerenstvo za procjenu kandidata će obaviti razgovor (intervju) s kandidatom.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za razgovor (intervju), te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) će biti objavljeno na mrežnoj stranici Škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/obavijesti/ minimalno tri dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Milke Trnine Križ, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: 

OŠ Milke Trnine Križ

Školska 10, 10 314 Križ

s naznakom „za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku“

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/natjecaji-3/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.
KLASA: 112-03/19-01/23

URBROJ: 238/16-47-01-19-3

    Ravnatelj :

__________________

                                                                                                /Zlatko Hasan, prof./

OBAVIJEST KANDIDATIMA


datum objave: 28. listopada 2019.

status natječaja: završen

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 – učitelj Hrvatskog jezika– na određeno, puno radno vrijeme, jedan (1) djelatnik

 

Mjesto rada: Školska 10, Križ

Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18) i članku 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19.)

Prilozi/dokumentacija koju je kandidat obvezan priložiti u neovjerenoj preslici, a kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta:

– vlastoručno potpisana prijava/molba

– životopis

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. ) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod  jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici,  s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.

 

Neovjerene preslike Škola ne vraća kandidatu nakon završetka natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Radnik/ca se prima na posao uz probni rad:

 tri mjeseca za radna mjesta II. vrste za koje je opći uvjet viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

šest mjeseci za radna mjesta I. vrste za koje je opći uvjet visoka stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu Povjerenstvo za procjenu kandidata će obaviti razgovor (intervju) s kandidatom.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za razgovor (intervju), te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) će biti objavljeno na mrežnoj stranici Škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/obavijesti/ minimalno tri dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Milke Trnine Križ, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: 

OŠ Milke Trnine Križ

Školska 10, 10 314 Križ

s naznakom „za natječaj – učitelj/ica Hrvatskog jezika“

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/natjecaji-3/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.
KLASA: 112-03/19-01/22

URBROJ: 238/16-47-01-19-3

  Ravnatelj :

__________________

                                                                                                /Zlatko Hasan, prof./

OBAVIJEST KANDIDATIMA


datum objave: 10. lipnja 2019.

status natječaja: završen

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 – voditelj/ica računovodstva– na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) djelatnik

 

Mjesto rada: Školska 10, Križ

Uvjeti: Prema članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18) i prema Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi  („Narodne novine“, br. 2/11).

Diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sva navedena zvanja, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima.

 

 Prilozi/dokumentacija koju je kandidat obvezan priložiti u neovjerenoj preslici, a kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta:

– vlastoručno potpisana prijava/molba

– životopis

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. ) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod  jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici,  s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.

 

Neovjerene preslike Škola ne vraća kandidatu nakon završetka natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Radnik/ca se prima na posao uz probni rad:

 tri mjeseca za radna mjesta II. vrste za koje je opći uvjet viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

šest mjeseci za radna mjesta I. vrste za koje je opći uvjet visoka stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu Povjerenstvo za procjenu kandidata će obaviti razgovor (intervju) s kandidatom.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za razgovor (intervju), te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) će biti objavljeno na mrežnoj stranici Škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/obavijesti/ minimalno tri dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Milke Trnine Križ, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

OŠ Milke Trnine Križ

Školska 10, 10 314 Križ

s naznakom „za natječaj – voditelj/ica računovodstva“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/natjecaji-3/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.

 

datum objave: 5. srpnja 2019.

Obavijest kandidatima o natječaju za voditelja/icu računovodstva

23. siječnja 2019.

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 85. Statuta Osnovne škole Milke Trnine Križ, Školski odbor Osnovne škole Milke Trnine Križ, Križ, Školska 10 raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2.) uvjete propisane člankom 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3.) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. 

Osim osobe koja je završila neki od studija navedenih pod točkom 1.  ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1.  ili  ukoliko nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova,  može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– diplomu  odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja

– domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

– dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da osoba nije obvezna polagati stručni ispit, sukladno članku 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

– dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrdu o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama sukladno zakonskim odredbama (potvrda školske ustanove),

– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od trideset dana od dana objave natječaja,

– kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) obvezni su dostaviti i dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

 Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužna se  u prijavi na natječaj pozvati  na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem članka  102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017)  dužna  je uz prijavu  na natječaj  priložiti pored dokaza o  ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14  39/18)   dužna  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama školske ustanove.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Milke Trnine Križ, Školska 10, 10314 Križ u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA:112-03/19-01/1

URBROJ:238/16-47-07-19-1

Školski odbor Osnovne škole Milke Trnine Križ

Predsjednica Školskog odbora:

______________________

/Martina Rogić/

Picture1


Natječaj 29.11.-07.12.2018.

Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku


Natječaji od 11.-19.10.2018.

Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture

Učitelj glazbene kulture

Pomoćnici u nastavi šk. god. 2018./2019.


Ver peliculas online