OBRASCI, ZAHTJEVI

Ispis iz izborne nastave

Prema Zakonu o izmjena i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20):

Članak 27.

(5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.

(6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

 

Ispisnicu koju možete preuzeti u nastavku predajete u tajništvo škole.


UKLJUČENJE U IZBORNU NASTAVU

Sukladno članku 27. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu.

Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja. Slijedom navedenoga, učenik koji je već odabrao jedan od izbornih programa i za koji je roditelj potpisao suglasnost ne treba svake godine potpisivati suglasnost, već samo u godini u kojoj se uključuje u pohađanje određenoga izbornog programa.

Jednom potpisana suglasnost vrijedi do kraja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja ili do prestanka pohađanja nastave izbornog predmeta, sukladno članku 27. stavku 6. navedenoga zakona.

Iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 27. st. 6. učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

Učenici I.-IV. razreda mogu upisati izbornu nastavu iz predmeta Vjeronauk i Informatika, učenici IV. razreda uz ova dva predmeta mogu upisati izborni Njemački jezik, učenici V.-VI. razreda mogu upisati Vjeronauk i Njemački jezik, učenici VII.-VIII. razreda mogu upisati Informatiku, Vjeronauk, Njemački jezik.

Učenici koji završavaju šesti razred (obvezna informatika) ne ispisuju informatiku već ju upisuju kao izborni predmet u sedmom razredu temeljem suglasnosti roditelja, a u propisanom roku.


OSLOBOĐENJE POHAĐANJA NASTAVNOG PREDMETA

Članak 80. Zakona o odgoju i obrazovanju

(1) Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima, ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih predmeta struke.
(2) Odluku o oslobađanju učenika donosi učiteljsko vijeće odnosno nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
(3) Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je oslobođen.

Roditelji predaju zahtjev iz priloga zajedno s lječničkom dokumatacijom razredniku.

Razrednik u dogovoru s ravnateljem stavlja zahtjev kao točku dnevnog reda sjednice Učiteljskog vijeća.

Učiteljsko vijeće donosi Rješenje.


Ispis iz osnovne škole

Prema Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017):

Članak 30.

Ispisnica iz školske ustanove je dokument je uz pomoć kojega se učenik ispisuje iz osnovne škole, srednje škole te učeničkoga doma.
 
U prilogu možete preuzeti obrazac zamolbe za ispis iz OŠ Milke Trnine Križ koji predajete u tajništvo škole nakon predaje zamolbe izrađuje se Ispisnica.
Zamolbu i Ispisnicu moraju potpisati oba roditelja.
Dokumente možete preuzeti i u tajništvu ili u nastavku.
 

Izostanak s nastave

Prema Pravilniku o izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017 )

Članak 1.

(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,

– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,

– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,

– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

(3) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

(6) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

U nastavku možete preuzeti primjerak ispričnice i zahtjev za izostanak:


Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja

Roditelji koji su uplatili osiguranje učenika, osigurali su učenike od posljedica nezgode od 0-24 sata u osiguravajućoj kući Euroherc osiguranju d.d. u razdoblju od 01.10.2020. godine do 01.10.2021. godine.

PREDMET OSIGURANJA po polici broj 804206491

Osnovna osiguranja:

 1. Smrt uslijed nezgode
 2. Trajni invaliditet uslijed nezgode
 3. Dnevna naknada uslijed nezgode
 4. Bolnička naknada uslijed nezgode
 5. Troškovi liječenja uslijed nezgode
 6. Naknada za lom kosti
 7. Javna odgovornost osiguranika
 8. Troškovi spašavanja
 9. Naknada za nošenje gipsa (ne longete)
 10. Naknada za trošak estetske operacije
 11. Naknada za ugriz psa

 

UPUTA U SLUČAJU NEZGODE

U slučaju nezgode potrebno je, osim odlaska liječniku, popuniti Obrazac prijave nesretnog slučaja učenika.

Obrazac prijave popunjava roditelj (od točke 2. do točke 5.), liječnik opće prakse (drugi list) te se donosi u tajništvo škole gdje potvrdu škole popunjava tajnica škole, a potpisuje ravnatelj škole.

Uz Obrazac je potrebno priložiti:

 •  kopiju police osiguranja (škola)
 •  kopiju lista gdje je navedeno da je povrijeđeno dijete uplatilo osiguranje (škola)
 •  kopiju medicinske dokumentacije (roditelj)
 • kopiju rodnog lista djeteta (roditelj)
 • kopiju osobne iskaznice i tekućeg računa jednog od roditelja (roditelj).


 

Ver peliculas online