Vijeće roditelja

Vijeće roditelja – tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole.
Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika. Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadaća školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Neki od zadataka Vijeća roditelja su:
– raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole;
– davanje mišljenja i prijedloga u svezi s prijedlogom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole; u svezi s radnim vremenom škole; u svezi s organizacijom izleta, ekskurzija, športskih natjecanja, i kulturnih manifestacija; u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje; u svezi s pritužbom na obrazovni rad; u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.
(izvor: Udruga roditelja KORAK PO KORAK)

Napomena i tumačenje povjerenice za informiranje:

KLASA: 008-08/15-01/114

URBROJ: 401-01/02-15-02

Zagreb, 03.11.2015.

“Povjerenica za informiranje zaprimila je Vaš upit koji se odnosi na javnu dostupnost zapisnika školskog odbora i vijeća roditelja putem internetske stranice škole te ste postavili pitanje da li je obveza škole da navedeni zapisnici budu javno dostupni.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15), dana 9. kolovoza 2015. godine, došlo je do promjene  članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).  Izmijenjenim člankom 10. stavkom 1. točkom 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), propisana je obveza tijelima javne vlasti da objavljuju zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika. Mišljenja smo da su tijela javne vlasti nakon što održe službenu sjednicu u obvezi na internetskoj stranici objaviti zaključke sa službenih sjednica.

Naime, osim navedenih tijela postoji veliki broj tijela javne vlasti poput škola, ustanova socijalne skrbi i sl. koje imaju formalna radna tijela, a čiji zapisnici mogu sadržavati podatke o maloljetnim osobama i druge osjetljive podatke, koji nisu od javnog interesa. To je bio poticaj za smanjivanje obveza objave samih zapisnika prilikom donošenja izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama jer je za javnost važno koje su odluke sjednicama tijela javne vlasti donesene”

U skladu s tim u nastavku možete pročitati zaključke održanih sjednica.


 

Saziv školska godina 2020./2021.

 


 

Ver peliculas online